Industries,Energy and Labour Department

आमच्याविषयी

विभागाची संक्षिप्त माहिती

१. विधान कार्याशी निगडीत विविध बाबींचे काम यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभाग आणि विविध न्याय विभाग यांच्यामध्ये हाताळण्यात येत होते व त्यामुळे सदरहू कामांचे सुयोग्यरित्या समन्वय साधून ही कामे अधिक परिणामकारकरित्या पार पडण्यासाठी, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विधान कार्य विभाग या नावाचा स्वतंत्र विभाग दिनांक १ जुलै,१९७५ मध्ये अस्तित्वात आला. तसेच, त्या विभागाचे नाव दिनांक ३० जून,१९७८ पासून संसदीय कार्य विभाग असे,बदलण्यात आले.
२. प्रशासकीय कारणास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाची आणि या विभागाची आस्थापना सामायिक आहे. त्यामुळे, या विभागाची अस्थापनाविषयक माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या माहितीमध्ये समाविष्ट असते.
३. या विभागमध्ये रोख शाखेसह ६ कार्यासने कार्यरत असून, सचिव हे विभागप्रमुख आहेत. विभागाच्या सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार प्रधान सचिव (विधी विधान), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. या विभाग मध्ये एकून ३७ पदे मंजूर असून त्यामध्ये सचिव, सह सचिव, उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी व इंग्रजी), गोपनीय लिपिक, रोखपाल, देयक लेखापाल यांचे प्रत्येकी १ पद तसेच कक्ष अधिकारी – ५, सहायक – ८ व लिपिक-टंकलेख – ९ व वर्ग-चार मधील ७ पदे यांचा समावेश आहे.
४. या विभागांच्या कामाचे स्वरूप इतर मंत्रालयीन विभागाच्या कामापेक्षा भिन्न स्वरूपाचे असून, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय आणि इतर मंत्रालयीन विभाग यांच्यामध्ये प्रामुख्याने विधानमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजसंदर्भात समन्वय साधण्याचे काम हाताळण्यात येते. त्या कामामध्ये महाराष्ट्र विधान मंडळाची वर्षभरात साधारणतः दोन अधिवेशने अभिनिमंत्रित करणे व ती संस्थगित करणे याकरिता महामहिम राज्यपाल महोदयांचे आदेश प्राप्त करून ते महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयास पाठवणे. तसेच, प्रत्येक वर्षाच्या प्रारंभीच्या होणाऱ्या अधिवेशनात आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या पहिल्या अधिवेशनात मा.राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या प्रारूपाची तयारी करणे याचा समावेश आहे. प्रस्तुत अधिवेशनापैकी पहिली दोन म्हणजे अर्थसंकल्पीय व पावसाळी अधिवेशन हि मुंबईत होतात व हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते. प्रस्तुत कामाशिवाय विधानमंडळाचे मा.पिठासीन अधिकारी, विरोधी पक्षनेते, सदस्य व मंत्री राज्यमंत्री यांचे वेतन व भत्तेविषयक अधिनियमांमध्ये सुधारणा करणे. तसेच,विधानमंडळाच्या विधानपरिषद व विधानसभा या उभय सभागृहात अधिवेशन काळात शासनाच्यावतीने दिलेली आश्वासने संबंधित विभागांना पूर्ततेसाठी पाठवणे व त्या विभागांकडून प्राप्त झालेली पूर्ततेची विवरणपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे हि कामे देखील हाताळली जातात. या विभागामधील कार्यासनामध्ये हाताळण्यात येते असलेल्या कामांचा तपशील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र – एक मध्ये दिला आहे.
५. या विभागांचे एकंदर स्वरूप पाहता, या विभागाकडून कोणत्याही योजना अथवा कार्यक्रम राबविण्यात येत नहीत. तसेच, नागरिकांशी संबंधित कोणत्याही सेवा पुरविण्यात येत नहीत. त्याशिवाय, या विभागाच्या अधिपत्याखाली कोणतीही क्षेत्रीय कार्यालये / संस्था / मंडळे / महामंडळे कार्यरत नाहीत.
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर