Industries,Energy and Labour Department

सूचना

शीर्षक विभागाचे नाव वर्ष लिंक भाषा प्रकार
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "लघुलेखक (निम्न श्रेणी) " या संवर्गाची दि. 01.01.2015 पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "लघुलेखक (निम्न श्रेणी) " या संवर्गाची दि. 01.01.2015 पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (258.99 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरीक्षक(कनिष्ठ श्रेणी)/विस्तार अधिकारी (उद्योग)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६. रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरीक्षक(कनिष्ठ श्रेणी)/विस्तार अधिकारी (उद्योग)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६. रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (695.76 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "लघुलेखक (उच्च श्रेणी) " या संवर्गाची दि. 01.01.2015 पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "लघुलेखक (उच्च श्रेणी) " या संवर्गाची दि. 01.01.2015 पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (154.81 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'दप्तरी-हवालदार-चक्रमुद्रणचालक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'दप्तरी-हवालदार-चक्रमुद्रणचालक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (104.63 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'मुख्य टंकलेखक व टंकलेखक या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'मुख्य टंकलेखक व टंकलेखक या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (408.06 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील 'स्वीय सहाय्यक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील 'स्वीय सहाय्यक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (404.54 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६.रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाब. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६.रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाब. (729.04 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लघुटंकलेखक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लघुटंकलेखक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (405.99 KB) मराठी Portable Document Format
अधिनस्त कार्यालये उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image अधिनस्त कार्यालये (217.69 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग निरीक्षक (कनिष्ठ श्रेणी) तथा विस्तार अधिकारी (उद्योग) गट-क भरती उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१३ pdf image उद्योग निरीक्षक (कनिष्ठ श्रेणी) तथा विस्तार अधिकारी (उद्योग) गट-क भरती (1.2 MB) मराठी Portable Document Format
मौजे कळणे येथील ३२.२५ हेक्टर क्षेत्रावरील लोह खनिज खाण प्रकल्पाची चौकशी करण्यासाठी अ.मु.स. (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१४ pdf image मौजे कळणे येथील ३२.२५ हेक्टर क्षेत्रावरील लोह खनिज खाण प्रकल्पाची चौकशी करण्यासाठी अ.मु.स. (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल. (811.58 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील "शिपाई" या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील "शिपाई" या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (351.54 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरिक्षक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरिक्षक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (388.97 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरिक्षक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरिक्षक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (388.97 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरिक्षक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरिक्षक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (388.97 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालयातील व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लघुटंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालयातील व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लघुटंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (468.68 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'मुख्य टंकलेखक व टंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'मुख्य टंकलेखक व टंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (396.63 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरीक्षक (उच्च श्रेणी ) या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६. ची तात्पूरती (Provisional)ज्येष्ठतासूची. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरीक्षक (उच्च श्रेणी ) या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६. ची तात्पूरती (Provisional)ज्येष्ठतासूची. (1.51 MB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरीक्षक (उच्च श्रेणी ) या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६. ची अंतिम ज्येष्ठतासूची. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरीक्षक (उच्च श्रेणी ) या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६. ची अंतिम ज्येष्ठतासूची. (2.93 MB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील "नाईक" (गट-ड) संवर्गाची दि ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील "नाईक" (गट-ड) संवर्गाची दि ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (134.79 KB) मराठी' Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील हवालदार-दप्तरी-चक्रमुद्रणचालक (गट-ड) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील हवालदार-दप्तरी-चक्रमुद्रणचालक (गट-ड) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (109.73 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील हवालदार-दप्तरी-चक्रमुद्रणचालक (गट-ड) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील हवालदार-दप्तरी-चक्रमुद्रणचालक (गट-ड) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (109.73 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'अधीक्षक' या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१६ ची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'अधीक्षक' या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१६ ची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (866.57 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'शाखा प्रमुख' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'शाखा प्रमुख' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (237.06 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'दप्तरी-हवालदार-चक्रमुद्रणचालक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'दप्तरी-हवालदार-चक्रमुद्रणचालक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (131.9 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालयातील व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'नाईक (गट-ड)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालयातील व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'नाईक (गट-ड)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (134.79 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (274.58 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयालयातील 'स्वीय सहाय्यक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयालयातील 'स्वीय सहाय्यक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (104.84 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लघुटंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लघुटंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (129.65 KB) मराठी Portable Document Format
संचालनालयातील गट ब (राजपत्रित/अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ(२) स्थापन करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image संचालनालयातील गट ब (राजपत्रित/अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ(२) स्थापन करण्याबाबत. (803.29 KB) मराठी Portable Document Format
संचालनालयातील गट ब (राजपत्रित/अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ(२) स्थापन करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image संचालनालयातील गट ब (राजपत्रित/अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ(२) स्थापन करण्याबाबत. (803.29 KB) मराठी Portable Document Format
संचालनालयातील गट ब (राजपत्रित/अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ(२) स्थापन करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image संचालनालयातील गट ब (राजपत्रित/अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ(२) स्थापन करण्याबाबत. (803.29 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१७ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (132.5 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१७ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (132.5 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१७ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'शिपाई (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (132.5 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील "टिप्पणी सहाय्यक" या संवर्गाची दि.१.१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील "टिप्पणी सहाय्यक" या संवर्गाची दि.१.१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (173.93 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'लघुलेखक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'लघुलेखक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (108.54 KB) मराठी Portable Document Format
उदयोग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'टिप्पणी सहाय्यक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उदयोग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'टिप्पणी सहाय्यक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (1.22 MB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'लघुलेखक (निम्न श्रेणी)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'लघुलेखक (निम्न श्रेणी)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (170.74 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील "लिपिक व लिपिक-टंकलेखक " या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील "लिपिक व लिपिक-टंकलेखक " या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (459.83 KB) मराठी Portable Document Format
उदयोग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लिपिक व लिपिक-टंकलेखक' या संवर्गाची दि.१.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उदयोग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लिपिक व लिपिक-टंकलेखक' या संवर्गाची दि.१.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (1.97 MB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालयातील व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'वाहनचालक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालयातील व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'वाहनचालक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (382.87 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'नाईक (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'नाईक (गट-ड)' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (489.66 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'अधीक्षक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'अधीक्षक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (434.92 KB) मराठी Portable Document Format
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान पुरस्कार २०१३ चे अर्ज उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 2012 pdf image महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान पुरस्कार २०१३ चे अर्ज (155.66 KB) इंग्रजी Portable Document Format
लघुटंकलेखक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०१४ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१४ pdf image लघुटंकलेखक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०१४ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत (449.56 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "लघुलेखक (उच्च श्रेणी) " या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "लघुलेखक (उच्च श्रेणी) " या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (303.44 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "अधीक्षक (गट-क)" या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "अधीक्षक (गट-क)" या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (307.23 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालयातील व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'वाहनचालक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालयातील व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'वाहनचालक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (425.55 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील 'स्वीय सहाय्यक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील 'स्वीय सहाय्यक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (392.03 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरीक्षक (कनिष्ठ श्रेणी)/विस्तार अधिकारी (उद्योग) या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ ची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'उद्योग निरीक्षक (कनिष्ठ श्रेणी)/विस्तार अधिकारी (उद्योग) या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ ची तात्पूरती (Provisional) ज्येष्ठतासूची. (2.88 MB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "शाखा प्रमुख" या संवर्गाच्या दि. १.१.२०१३ व १.१.२०१४ पर्यतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची बाबत शुध्दीपत्रक. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "शाखा प्रमुख" या संवर्गाच्या दि. १.१.२०१३ व १.१.२०१४ पर्यतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची बाबत शुध्दीपत्रक. (66.61 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "शाखा प्रमुख" या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील "शाखा प्रमुख" या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (303.72 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील शिपाई (गट-ड) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१५ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील शिपाई (गट-ड) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (219.47 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'टिप्पणी सहाय्यक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'टिप्पणी सहाय्यक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (316.34 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'शाखा प्रमुख' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'शाखा प्रमुख' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (492.46 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'लघुलेखक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'लघुलेखक (उच्च श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (242.9 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'लघुलेखक (निम्न श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'लघुलेखक (निम्न श्रेणी)' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (425.04 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'वाहनचालक' या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'वाहनचालक' या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (128.2 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'मुख्य टंकलेखक व टंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'मुख्य टंकलेखक व टंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (118.4 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लिपिक व लिपिक-टंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१६ pdf image उद्योग संचालनालयालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लिपिक व लिपिक-टंकलेखक' या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची अंतिम प्रसिध्द करण्याबाबत. (588.71 KB) मराठी Portable Document Format
उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लिपिक व लिपिक-टंकलेखक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग २०१७ pdf image उद्योग संचालनालयातंर्गत मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'लिपिक व लिपिक-टंकलेखक' या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. (143.58 KB) मराठी Portable Document Format
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर